Gallery Weekend 2017

Group Show

Saturday 16 December 11am – 6pm

Sunday 17 December 11am – 5pm

Rita Ackermann, Alexis Akrithakis, Nobuyoshi Araki, Nan Goldin, Konstantin Kakanias, Lily Ludlow, DeAnna Maganias, Miltos Manetas, Mantalina Psoma